top of page

Algemene voorwaarden
van
Marjon van den Bos Fotografie

Artikel 1: Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekening gebruikt:

 • Opdrachtnemer: De opdrachtnemer is Marjon van den Bos Fotografie.

 • Opdrachtgever: De opdrachtgever is de natuurlijk persoon of personen waarmee Marjon van den Bos Fotografie de overeenkomst heeO gesloten, tevens de aanvaarde van deze algemene overeenkomst.

 • Partijen: De partijen zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

 • Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt volstaan elke overeenkomst en verplichtingen

  tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

 • Uitvoerdatum: De uitvoerdatum is de datum waarop de opdracht plaatsvindt en de fotografie werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • Reveal datum: De reveal datum is de datum waarop Marjon van den Bos Fotografie voor het eerst de foto’s laat zien.

 • Dienst: Onder dienst wordt volstaan de fotografische dienst van de opdrachtnemer.

 • Print: Onder print vallen fotoalbums en het afdrukken van foto’s.

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer, elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever en op elke dienst die door de opdrachtnemer wordt aangeboden.

 2. Voor het sluiten van de overeenkomst krijgt de opdrachtgever de beschikking over de algemene voorwaarden. 

 3. Afwijken van de algemene voorwaarden is niet mogelijk.

 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 5. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitgesloten.

 6. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen in stand. De vernietigbare bepaling(en) worden vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Artikel 3: Aanbod

 1. Alle aanbod die de opdrachtnemer aanbied zijn vrijblijvend, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. 

 2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 3. De opdrachtnemer is gebonden aan een aanbod indien de opdrachtgever binnen 14 dagen, na het versturen van de factuur, de aanbetaling heeft voldaan.

 4. Oplevertijden in het aanbod van de opdrachtnemer zijn in beginsel indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding van de oplevertijd geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

Artikel 4: De totstandkoming van de overeenkomst

 1. De fotoshoot kan alleen geboekt worden door een opdrachtgever die 18 jaar of ouder is.

 2. De opdrachtnemer maakt met de opdrachtgever een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Na het gesprek maakt de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever een afspraak voor de fotoshoot. Na het maken van de afspraak is de overeenkomst tot stand gekomen.

 3. De overeenkomst komt ook tot stand op het moment dat de opdrachtgever de aanbetaling heeft voldaan.

 4. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomt binnen 5 werkdagen na het aanvaarden te herroepen.

 5. Indien de opdrachtgever een bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijke gemaakte kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever zoals staat omschreven in artikel 5 lid 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5: De duur van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever en de opdrachtnemer kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De ene partij moet de andere partij schriftelijk in gebreke zijn gesteld met een redelijke termijn om de overeenkomst alsnog na te komen.  

 2. De ontbinding van de overeenkomst laat een betalingsverplichting na aan de opdrachtgever voor zover de opdrachtnemer ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of een prestatie heeft afgeleverd. 

 3. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen indien één van de partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Als een situatie zoals hierboven zich voordoet, is de opdrachtnemer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

  1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, heeft dat tot gevolg dat de opdrachtgever de reeds gemaakte (on)kosten en gereserveerde tijd te vergoeden aan de opdrachtnemer. Bij annulering wordt in rekening gebracht:
   Tot 5 maanden tot de uitvoerdatum: de aanbetaling
   Binnen 5 maanden tot de uitvoerdatum: de aanbetaling + 15% van de kosten voor de fotoshoot;
   - Binnen 3 maanden tot uitvoerdatum: aanbetaling + 30% van de kosten voor de fotoshoot;
   - Binnen 2 maanden tot uitvoerdatum: aanbetaling + 50% van de kosten voor de fotoshoot;
   - Binnen 1 maand tot de uitvoerdatum: aanbetaling + 95% van de kosten voor de fotoshoot.

 4. Indien de opdrachtgever te laat voor de fotoshoot is kan de opdrachtnemer als kosten de aanbetaling, de volledige kosten van de fotoshoot en de rijkosten als onkosten vragen.

 5. Als de fotoshoot wegens overmacht niet kan plaatsvinden, treden de partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen of een door de opdrachtnemer aan te wijzen vervanger te regelen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De uitvoering van de overeenkomst, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde overeenkomst.

 2. De opdrachtgever zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie, die door de opdrachtnemer zijn verstrekt, onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

 3. De opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever een derde bij betrekken voor de uitvoering van de dienst.

 4. Indien er op een locatie schade ontstaat aan de apparatuur van de opdrachtnemer of aan de locatie zelf en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever gelast de schade te vergoeden aan de opdrachtnemer of aan de eigenaar van de locatie.

 5. De opdrachtgever kiest zelf hoe zij de foto’s wil ontvangen nadat de opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.

Artikel 7: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht alle door de opdrachtnemer verzochte informatie te verstrekken alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat de opdrachtnemer niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto’s te realiseren. De gevolgen van het niet verstekken van de gevraagde informatie komt ten alle tijden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 2. De opdrachtnemer is niet verplicht de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren.

 3. De opdrachtnemer kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is de opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van een schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens de opdrachtgever.

 4. In geval van gewijzigde omstandigheden dat effect heeft op de uitvoering dient de opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 7 dagen voor de uitvoerdatum, kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.

 5. Indien de opdrachtgever een fotoshoot wil op een locatie, is de opdrachtgever verplicht zelf de locatie te regelen, tenzij anders wordt overlegd met de opdrachtnemer. De opdrachtgever dient zelf de kosten te betalen.

Artikel 8: Fotografie

 1. De uitvoering van de fotografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de overeenkomst, gaat de opdrachtgever ook akkoord met de fotografie stijl en de aanpak van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming de wensen van de opdrachtgever.

 3. De opdrachtnemer kan van de opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. 

 4. Het auteursrecht op de foto’s berust uitsluitend bij de opdrachtnemer, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
  Als de opdrachtgever de foto’s wilt gebruiken dient de opdrachtgever voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan de opdrachtnemer. Als de opdrachtnemer akkoord gaat verleent zij voorafgaand toestemming in vorm van een licentie. Artikel 17 van deze voorwaarden is van toepassing op dit artikel.

 5. De opdrachtgever kan slechts de door de opdrachtnemer goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. De opdrachtgever heeft geen recht op de ‘raw’, onbewerkte foto’s.

Artikel 9: Oplevering

 1. De opdrachtnemer spreekt met de opdrachtgever een revealdatum af. De opdrachtgever kiest hier de foto’s uit die de opdrachtgever wil afnemen. De opdrachtnemer pre-edit de foto’s eerst voor de revealdatum. Nadat de opdrachtgever foto’s heeft uitgekozen dan edit de opdrachtnemer de foto’s af.

 2. Na de revealdatum spreekt de opdrachtnemer met de opdrachtgever een opleverdatum af.

 3. Indien de opdrachtgever een print uitkiest heeft de opdrachtnemer het recht om de opleverdatum op te schorten. De gekochte print kan niet worden geruild of geretourneerd worden op grond van artikel 6:230p sub f sublid 1 Burgerlijk Wetboek.

 4. De opdrachtnemer spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. De opdrachtnemer kan de termijn opschorten in overleg met de opdrachtgever.

 5. De opdrachtgever mag de foto’s van opdrachtgever niet zonder nadere toestemming inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines of blogs.

Artikel 10: Prijzen en betalingen

 1. De opdrachtnemer diensten uit conform haar tarief. 

 2. Indien het uitvoeren van de diensten leidt tot extra werkzaamheden die niet redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs van de opdrachtnemer te zijn inbegrepen, is de opdrachtnemer gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 3. De opdrachtnemer verlangt voor de reservering en de voorbereidende werkzaamheden een aanbetaling. De opdrachtgever dient de aanbetaling binnen 2 weken na het aangaan van de overeenkomst te betalen binnen.

 4. De opdrachtnemer is gerechtigd om de prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen.

Artikel 11: Aanvullende
werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen, is de opdrachtgever verplicht de aanvullende werkzaamheden te vergoeden. De opdrachtnemer is niet verplicht om op het verzoek van de opdrachtgever in te gaan.

 2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, is het verplaatsen van de uitvoerdatum alleen mogelijk indien de opdrachtnemer beschikbaar is op de nieuwe uitvoerdatum. Als de opdrachtnemer niet beschikbaar is op de nieuwe uitvoerdatum dan zijn annuleringsvoorwaarden en bijkomende kosten van artikel 5 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 3. Bij een geheel of gedeeltelijke verplaatsing van de opdracht naar een nieuwe uitvoerdatum kan de opdrachtnemer een extra bedrag in rekening brengen van 95 euro. De kosten zijn voor eventuele misgelopen inkomsten, gemaakte kosten en extra werkzaamheden.

Artikel 12: Privacy en gegevensverwerking

 1. De opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken, zoals beschreven is in de AVG.

 2. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. De gegevens van de opdrachtgever mogen niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. Indien dit wel het geval is, heeft de opdrachtgever geen (rechts)vordering op de opdrachtnemer welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13: Sociale media

 1. De opdrachtnemer deel alleen de foto’s op sociale media of haar website met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

 2. De opdrachtgever mag alleen de foto’s op sociale media delen als de opdrachtnemer erin wordt vermeld. Als de opdrachtgever de opdrachtnemer niet benoemd kan de opdrachtnemer eisen dat de foto van sociale media wordt afgehaald en de opdrachtnemer kan een schadevergoeding eisen.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

 1. De opdrachtnemer heeft het recht om de foto’s onder zich te houden indien de opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. Dit recht blijft van kracht indien de opdrachtnemer een gegronde reden voordoet om de levering op te schorten.

 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade uit welke hoofde dan ook, als gevolg van de opschorting of ontbinding van de werkzaamheden.

 3. De opschorting en/of ontbinding heeft geen invloed op de betalingsverplichting van de opdrachtgever voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Tevens is de opdrachtgever verplicht om elk financieel verlies die de opdrachtnemer lijdt te vergoeden.

Artikel 15: Overmacht

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen.

 2. Onder overmacht aan de kant van de opdrachtnemer wordt in elk geval verstaan, maar zijn niet beperkt tot:
      -  Overmacht van toeleveranciers van de opdrachtnemer;
      -  Gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden;            -  Overheidsmaatregelen;
      - Storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten;
     - Ziekte van de opdrachtnemer;
      - Overige situaties die naar het oordeel van de opdrachtnemer buiten haar invloedsfeer vallen die de          nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden. Alle kosten die gemaakt zijn voor de ontbinding zullen in dat geval door de opdrachtgever worden vergoed, met een minimum van de aanbetaling. De opdrachtnemer is niet verplicht om de opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn gemaakt door de ontbinding.

 4. Indien de opdrachtgever door overmacht niet beschikbaar is op de uitvoerdatum kan de opdrachtnemer bepalen om de overeenkomst nog in stand te houden. De opdrachtnemer zal met de opdrachtgever een nieuwe uitvoerdatum plannen.

Artikel 16: Geheimhouding

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van de opdrachtnemer waaronder alle ontwerpen, modellen en foto’s berusten uitsluitend bij de opdrachtnemer en worden niet overgedragen aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 2. Het is de opdrachtgever verboden om alle stukken waarop IE-rechten en auteursrechten van de opdrachtnemer rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking stellen aan derden (waaronder gebruik van commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De foto’s van de opdrachtnemer zijn bedoeld voor privédoeleinden.

 3. De opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door haar geleverde foto’s op grond van artikel 25 Auteurswet. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding uit de werken te verwijderen of wijziging als de naam van de opdrachtnemer er in staat vermeld.

 4. De opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten over de foto’s die de opdrachtnemer heeft gemaakt. Het is verboden om de foto’s waarop de intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtnemer rusten anders te gebruiken dan overeen is gekomen. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wijzigingen aanbrengt, is de opdrachtgever direct een opeisbare boete verschuldigd van 2.500 euro en 250 euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 18: Klachten

 1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de service van de opdrachtnemer of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht om de klacht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via info@marjonvandenbos.nl met onderwerp ‘Klacht’. 

 2. De klacht moet voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil de opdrachtnemer de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. De opdrachtnemer moet binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. De partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te kom

 4. De betalingsverplichting schort niet op door een ingediende klacht of bezwaren. 

Artikel 19: Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.

 2. De opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de opdrachtgever zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever woonachtig is.

bottom of page